Súkromná špeciálna materská škola, Skalica

Súkromná špeciálna materská škola, Skalica

L. Svobodu 1412/31
90901 Skalica
IČO: 37994859

Informácie o inštitúcii Súkromná špeciálna materská škola, Skalica

 

Ponúkame:

 

 • Predprimárne vzdelávanie a odbornú individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (od 2 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky) - pre deti:
  • s mentálnym postihnutím,
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • s telesným postihnutím,
  • s poruchami zraku,
  • s poruchami sluchu,
  • s poruchami správania (ADHD),
  • predpokladanými poruchami učenia,
  • pervazívnymi vývinovými poruchami (s autistickými prvkami),
  • s kombinovanými vadami.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na prípravu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na povinnú školskú dochádzku (s využitím princípov pedagogiky M. Montessori).
 • Zaškoľovanie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • Podporné liečebno-pedagogické terapie:
  • arteterapiu,
  • muzikoterapiu,
  • dramatoterapiu,
  • biblioterapiu,
  • terapiu hrou.
 • Diagnostické pobyty pre deti predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, trvajúce približne 3 mesiace (počas ktorých odborníci komplexne posúdia stav dieťaťa, stanovia diagnózu, prognózu, vhodnosť zaškolenia a navrhnú korekčný program).
 • Pravidelné využívanie služieb Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva:
  • špeciálno-pedagogickej diagnostiky, terapie a poradenstva,
  • psychologickej diagnostiky, terapie a poradenstva,
  • canisterapie.

   

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Riaditeľka - špeciálny pedagóg: Mgr. Gabriela Skotáková

Učiteľka: Mgr. Kvetoslava Jarovičová

Učiteľka: Kornélia Magáthová

 

Tel.č.: 034 664 93 93, 0 907 227 310

E - mail: dicskalica@ehs.sk

 


Kde nás nájdete?

Zobrazit